ข่าวสารและกิจกรรม


ดูงานนอกสถานที่ต่อยอดแนวคิดพัฒนาความเป็นนวัตกร ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561

  สรุปกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ต่อยอดแนวคิดพัฒนาความเป็นนวัตกร  
ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

   
UploadImage

สรุปประเด็นสำคัญ

    สืบเนื่องจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ได้จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ 17 เพื่อมุ่งผลักดันกลุ่มเยาวชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ต่อยอดความคิด สร้างเครือข่าย เพื่อให้กลายเป็นธุรกิจนวัตกรรมได้จริง ทางสนช. จึงร่วมมือกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  หน่วยงานภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดกิจกรรมดูงานนอกสถานที่ต่อยอดแนวคิดพัฒนาความเป็นนวัตกรขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)  เขตบางรัก กรุงเทพฯ ก่อนที่จะนำผลงานมานำเสนอกรรมการเพื่อประเมินศักยภาพในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมจริงในเวทีการประกวด
 

UploadImage

เนื่องจากกลุ่มเยาวชนในโครงการส่วนใหญ่ มีความถนัดทางด้านการพัฒนานวัตกรรมชิ้นงาน แต่ยังขาดทักษะทางด้านการออกแบบและการเขียนแผนเชิงธุรกิจ ดังนั้นการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านการออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ การเลือกใช้วัสดุภัณฑ์ที่หลากหลาย การพัฒนาชิ้นงานนวัตกรรมตั้งแต่ส่วนของแนวคิดเริ่มต้น จนถึงการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน รวมไปถึงการอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและการทำงานเป็นเครือข่ายนวัตกรรมร่วมกันในด้านต่างๆอีกด้วย

กระบวนการศึกษาดูงานเริ่มจากวิทยากรคุณจัสมิน ภู่ประเสริฐ อธิบายให้ทราบถึงความเป็นมาของศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ(TCDC) ทำให้กลุ่มเยาวชนในโครงการฯ ได้เรียนรู้ว่าเศรษฐกิจกับแนวความคิดไอเดียที่ทันสมัยสามารถไปด้วยกันได้  หลังจากนั้นวิทยากรคุณอารญา เอื้อวงศ์วัฒนา ได้พากลุ่มเยาวชนในโครงการฯ เดินชมนิทรรศการภายในอาคาร 5 ชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น ในชั้น 1 นิทรรศการการสำรวจงานสร้างสรรค์ไทยเพื่อไปต่อ ภายในนิทรรศการอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของสินค้า ที่ผ่านการตีความและพัฒนามาเป็นนวัตกรรมใหม่แบบไทยๆ ทำให้กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่งานทางด้านวิศกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถพัฒนาจากแนวคิดเล็กๆ ให้กลายมาเป็นนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นที่นิยมได้
 

UploadImage

  ชั้น 2 เป็น Material & Design Innovation Center ศูนย์รวบรวมวัสดุและนวัตกรรมการออกแบบจากไทยและต่างประเทศ ในชั้นนี้ กลุ่มเยาวชนได้ความรู้ถึงเรื่องคลังวัสดุ และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเป็นต้นแบบที่หลากหลาย กลุ่มเยาวชนบางกลุ่มในโครงการไม่มีความรู้เรื่องการเลือกใช้วัสดุมาก่อน และยังติดปัญหาในส่วนนี้ เมื่อได้มาเห็นสิ่งของต่างๆที่ TCDC ทำให้เกิดไอเดียใหม่ สำหรับการเลือกใช้วัสดุเพื่อต่อยอดในโครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมอีกด้วย ต่อมาในชั้น 3 Maker Space ห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานต้นแบบ   
 

UploadImage

ในชั้น 4 Resource  Center  แหล่งรวบรวมหนังสือ วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ หรือเรียกสั้นๆว่า ห้องสมุดเงียบ และอีกด้านของชั้นนี้ มีจัดงานนิทรรศการเข้าใจที่มา มองหาโอกาส ในนิทรรศการนี้กลุ่มเยาวชนได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับชิ้นงานที่จัดตั้งไว้ ให้เห็นถึงที่มาและความสัมพันธ์ของชิ้นงานแต่ละชิ้น เช่น เก้าอีกที่พัฒนาจากกล่องพลาสติกใส่น้ำอัดลมโดยมีขาเก้าอี้เป็นแบบเก้าอี้หลุยส์ ให้ความหมายว่าถึงแม้ที่มาจะต่างกันในเชิงความรวยและความจนแต่สามารถนำมารวมกันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่อยู่ด้วยกันได้อย่างสวยงาม

  ในชั้น 5 Creative space พื้นที่สำหรับการให้บริการด้านธุรกิจ เป็นแหล่งค้นคว้างานออกแบบต่างๆ และให้คำปรึกษาในด้านธุรกิจได้โดย สามารถนัดเวลาเข้าพบเป็นรายกลุ่ม หลังจากนั้นทางทีมงาน สนช.ได้ให้กลุ่มเยาวชนเดินศึกษาในโซนที่สนใจเฉพาะด้านของแต่ละกลุ่ม บางกลุ่มมีการปรึกษาและเดินชมงานในชั้นต่างๆ ด้วยกัน มีการเสนอไอเดียและคำถามชวนคิดให้กลุ่มต่างๆไปพัฒนาต่อยอดในโครงการของตนเอง ซึ่งตอบโจทย์ของ สนช.ที่ต้องการสร้างให้เกิดเครือข่าย (Network) และการสื่อสาร (Communication) การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันมายิ่งขึ้น

 

น.ส. ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ

  ผู้บันทึกรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง


© 2018 NIA. All Rights Reserved