NETWORK

PARTNER

 

PARTNER

UploadImage

 

 

ภาครัฐ

มหาวิทยาลัย

ชุมชน

เอกชน

Element1

Element2

Element3

**หมายเหตุ
Element1 วงกลมด้านในสุดบ่งบอกถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม
Element2 วงกลมถัดจากวงในสุดบ่งบอกถึงความร่วมมือที่ดีกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม
Element3 วงกลมด้านอกสุดบ่งบอกถึงความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแหน่งชาติในการสนันสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรม

 

© 2018 NIA. All Rights Reserved