ข่าวสารและกิจกรรม


กิจกรรมอบรมเรียนรู้โปรแกรมการพิมพ์ 3 มิติ ณ บริษัท I am maker จำกัด

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561

สรุปกิจกรรมอบรมเรียนรู้โปรแกรมการพิมพ์ 3 มิติ  
ภายใต้โครงการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 ณ บริษัท I am maker จำกัด


UploadImage

     สืบเนื่องจาก สนช. ได้จัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมครั้งที่ 17 เพื่อมุ่งผลักดันกลุ่มเยาวชน ให้เกิดการพัฒนาแนวคิดที่สร้างสรรค์พร้อมมุ่งพัฒนาตนให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ต่อยอดความคิด สร้างเครือข่าย เพื่อให้กลายเป็นธุรกิจนวัตกรรมได้จริงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังจากการอบรมที่ค่ายค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มเยาวชนที่มีผลงานแนวคิดเชิงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องขึ้นแบบเป็นชิ้นงาน สนช.ได้ร่วมมือกับบริษัท I am maker ซึ่งอยู่ในเครือบริษัท แอพพลิแคด จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ทั้งในขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม เปิดบ้านแอพพลิแคด เรียนรู้การพิมพ์แบบ 3D ขึ้นในวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ บริษัท I am maker เขตบางนา ก่อนที่จะนำผลงานมานำเสนอกรรมการเพื่อประเมินศักยภาพในการเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรมจริงในเวทีการประกวด
 

UploadImage

        โดยกระบวนการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน เนื้อหาเน้นเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีชื่อว่า Solid Works โปรแกรมสำหรับออกแบบด้านวิศวกรรม สามารถสร้างชิ้นงานที่ซับซ้อน ใช้ทดสอบระยะของชิ้นงาน การทดสอบเสมือนการใช้งานจริง การเลือกสี ใส่รายละเอียดต่างๆ สำหรับชิ้นงานที่ออกแบบ หลังจากนั้นสามารถพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นงาน 3 มิติได้จริง รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานในช่วงต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 

UploadImage

            วิทยากรคุณแสงเดือน ธนะศิวาทรัพย์ วิทยากรฝึกอบรมประจำบริษัท I am Maker จำกัด อธิบายลักษณะพื้นฐานของ Solid Works เพื่อปรับพื้นฐานของกลุ่มเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ได้ไปพร้อมกัน  มีการสอนเพิ่มเติมในเรื่อง Part Assembly  คือการนำส่วนประกอบต่างๆ เข้าประกอบกันเป็นกลไกลของเครื่องจักร โดย การทำงานใน Assembly สามารถช่วยให้นักออกแบบหรือวิศวกรสามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการสร้าง Part ได้ รวมถึงตรวจสอบการเคลื่อนที่ การขัดกันของเครื่องจักร เรียนรู้เรื่องการทำ Motion และ Simulation คือ การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโมเดล 3มิติ ทดสอบการไหลลื่นของชิ้นงานที่ทำขึ้น การเลือกสี เลือกพื้นผิวของวัตถุ การบิด ความโค้งงอของวัตถุ ซึ่งกลุ่มเยาวชนสามารถนำไปต่อยอดโดยการขึ้นชิ้นงาน 3 มิติ ของตนเองได้
 

UploadImage

        จากเดิมเยาวชนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Solid Works แต่หลังจากที่ได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ เยาวชนทุกคนสามารถเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมถึงขั้นพัฒนาชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ และนำให้ทางบริษัทประเมินราคาในการสั่งพิมพ์ชิ้นงาน สามรถพัฒนาต่อมาเป็นชิ้นงานจริงสำหรับนำเสนอในการผลิตขั้นต่อไป อีกทั้งมีการช่วยอธิบายซึ่งกันและกันในหลายกลุ่ม ส่วนนี้เป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลช่วยเหลือกัน สามารถต่อยอดเป็นเครือข่ายในอนาคตได้ข่าวที่เกี่ยวข้อง


© 2018 NIA. All Rights Reserved