ชื่อเจ้าของโครงการ นางสาวณัฐกฤตา พีระพันธุ์

เบอร์โทร

E-mail nutthakidta123@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

                                                              UploadImage
  คิดแล้วขยับ (Think&move)
 
                คิดแล้วขยับ (Think&move) เป็นนวัตกรรมเครื่องเล่นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพและกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่ได้แรงบันดาลใจจากการเล่นของไทย ได้แก่ ตั้งเต,กระโดดยาง,กิงก่องแก้ว ผสมผสานกับค่ายกล Laser maze เครื่องเล่นจากต่างประเทศ
                โดยเครื่องเล่น Think & move นี้จะใช้ยางยืดกีดขวางจำนวน 6-10เส้น จากหลักฝั่งหนึ่งไปยึดกับอีกฝั่งหนึ่ง ที่มีโครงสร้างเป็นโครงถัก (Truss) บนพื้นที่ขนาด 1.5*5 เมตร และมีด่านในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวราบ ขั้นบันได แบบสลับสูงต่ำ แบบไขว้ และอื่นๆ เพื่อกระตุ้นให้เด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี เกิดความสนใจและท้าทาย นำไปสู่กระบวนการคิด แล้วจึงตัดสินใจก่อนที่จะขยับตัวเข้าไปเล่น ด้วยการขยับร่างกายในแบบทั้งเคลื่อนที่และแบบไม่เคลื่อนที่ เช่น การก้าวเดิน การวิ่ง การกระโดด การก้ม การบิดตัว การเอียงตัว เป็นต้น ทำให้ร่างกายของเด็กๆได้มีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อตามส่วนต่างๆ เช่น การวิ่ง
ได้กล้ามเนื้อหน้าขา (Quadriceps)กล้ามเนื้อน่อง (Calf) เป็นต้น
  
                                     

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

NIA

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

มี

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 ผลการทดสอบของเด็กคนที่1
2 ผลการทดสอบของเด็กคนที่2
3 ผลการทดสอบของเด็กคนที่3
4 ผลการทดสอบของเด็กคนที่4
5 ผลการทดสอบของเด็กคนที่5
6 ผลการทดสอบของเด็กคนที่6

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

UploadImage
การพัฒนาผลงานของเรานั้น ตอนนี้อยู่ในช่วงGen3 โดยเราพัฒนามาจากGen1,2ที่เป็นเสาหลักสูง 160เซ็นติเมตรฝั่งละ6 เสา ทั้งหมด12 เสา และ และเชือกกีดขวางมีความกว้างขนาด 1เซ็นติเมตร ทำให้ตัวเชือกมีขนาดเล็กและอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำให้เคลื่อนย้ายลำบากทั้งเสาและเชือก เนื่องจากวิธ๊การยึดจะเป็นการฝังลงไปในดิน และเชือกจำเป็นต้องสวมไปที่ด้านบนของเสา

Gen1
UploadImage

Gen3
UploadImage
    1.Move(โครงถัก) โดยของเราชื่อว่าโครงขยับ(Move) :ซึ่งประกอบไปด้วยเสาหลักฝั่งละ 3 เสา โครงเสาตรงกลางมีจุดรองรับที่เป็นล้อ เพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และอีก 2 โครงเสามีฐานยาว 30 cm. ไว้ช่วยค้ำโครงสร้างไม่ให้ล้มลงมา และตัวโครงใช้เหล็กกล่อง 4 ขนาด ขนาดแรกยาว 123 cm. 28 เส้น , 103.5 cm. 8 เส้น , 63.5 cm. 8 เส้น และ 23 cm. 8 เส้น ทั้งหมด 52 เส้น/โครง และมีหมุดย้ำยึดกับโครงถักทั้งหมด 134 หมุด/โครง
    2.Think(เชือกกีดขวาง)  : ประกอบไปด้วยเชือกยางยืดกีดขวางขนาดกว้าง 1 นิ้ว มีความยาว 150 cm. 10เส้น ,
165 cm. 4 เส้น , 180 cm. 4 เส้น รวมทั้งหมด 18 เส้น โดยเย็บตีนตุ๊กแก ขนาด 2.5*4.5 cm. (ตัวผู้)
   3.จุดยึดระหว่างเชือก : เปลี่ยนมาใช้ตีนตุ๊กแก ขนาดกว้าง 2.5*4.5 cm. (ตัวเมีย) ติดไว้ที่ข้อต่อของโครงถักเพื่อเป็นจุดยึดระหว่างเชือก ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพราะเมื่อมีการสะดุดเชือกกีดขวาง
เชือกจะหลุดออกจากโครงทันที ทำให้เชือกไม่รั้งโครงมาทับเด็ก
 
 
 

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

2เดือน

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 พัฒนาโครงขยับ(move)ให้มีความสูงมากกว่า 1.2 เมตร
2 มียางยืดกีดขวาง(think)ให้มากกว่า 10 เส้น
3 ออกแบบด่่านให้มีความท้าทายและความยากในการผ่านไปได้ให้มากกว่าเดิม

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

02 ตุลาคม 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

                                                      
           
 

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2018

Think & move

เครื่องออกกำลังกายแนวใหม่ที่จะสร้างความท้าทายและความอยากชนะสำหรับเด็กวัยเรียน

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved