ชื่อเจ้าของโครงการ Nanthawat Chamniturakan

เบอร์โทร 095-0865144

E-mail kunlove.605@thaimail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

ในปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจ านวนมาก โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เมื่อมีอายุมากต้องการ ที่จะบริหารกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ แต่เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแบบทั่วไปที่มีตามตลาด มีราคาสูง และตัวเครื่อง โดยทั่วไปมีน้ าหนักมาก เมื่อผู้สูงอายุใช้งานเกิดความยากล าบาก ผู้จัดท าจึงออกแบบและพัฒนาเครื่องบริหาร กล้ามเนื้อส าหรับผู้สูงอายุ ที่มีการใช้บริหารได้หลาย ๆ ส่วนในเครื่องเดียว เช่น ส่วนแขน ข้อมือ หัวไหล่ หัวเข่า ขา และข้อเท้า โดยตัวเครื่องน้ าหนักเบา ทนทาน แข็งแรง พร้อมกระเป๋าในการจัดเก็บ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย สะดวกสามารถน าไปใช้งานได้ในสถานที่ต่าง ๆ ราคาถูกกว่าท้องตลาด

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

แผนธุรกิจคือ ผลิตตัวเครื่องแล้วนำไปให้โรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้ทดลองใช้งาน  หากมีผู้ใดสนใจ ประสงค์จะซื้อไปใช้ที่บ้าน ก็สามารถติดต่อกับเราเพื่อส่งได้

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สวทช , มูลนิธิสยามกัมมาจล , ธนาคารไทยพาณิชย์

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

พัฒนาจากผลงานเดิม คือ พัฒนาเปลี่ยนรูปลักษณะของเครื่องให้เป็นลักษณะวงกลมเพื่อปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน   ปรับการทำงานให้ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ทำให้ตัวเครื่องยึดติดกับโต๊ะให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ปรับการเก็บรายละเอียด เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

สวทช สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 ทดสอบใช้งานกับผู้สูงอายุที่มายิ่งขึ้น
2 เก็บข้อมูลการทดสอบใช้งาน
3 ส่งข้อเสนอ ขอความคุ้มครอง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

17 กันยายน 2561

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

UploadImage

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2018

The Exercise Of Elders ( เครื่องบริหารกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ )

เครื่องออกกำลังกายสำหรับบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ สามารถออกกำลังกายได้ 6 ท่าในเครื่องเดียว

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved