ชื่อเจ้าของโครงการ ชญานันท์ เชียงไชยสกุลไทย

เบอร์โทร 0878733162

E-mail tarn071@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

UploadImage        ชุดออกกำลังกาย SPORTY-to-PERFECT ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งของผู้ใช้ และป้องกันอาการบาดเจ็บที่ไม่จำเป็นจากการเล่นเวทที่ผิดท่าทาง โดยชุดออกกำลังกายจะถูกติดกับเซนเซอร์ ได้แก่ accelerometer และ flex sensor เพื่อวัดการโค้งงอและมุมองศาการเอียงจากแนวระนาบของส่วนของร่างกาย และนำมาประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ถูกเขียนโปรแกรมไว้ให้เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์กับฐานข้อมูลท่าทางการยกเวทที่ถูกต้องว่าตรงกันหรือไม่ จากนั้นส่งสัญญาณให้มอเตอร์สั่นแจ้งเตือนเมื่อท่าทางการยกเวทของผู้สวมใส่ในท่านั้น ๆ ถูกต้องแล้ว ให้ผู้สวมใส่เปลี่ยนท่าทางได้ โดยในเครื่องต้นแบบนี้เราได้ทำการบันทึกข้อมูลท่าการออกกำลังกายไว้ทั้งหมด 3 ท่า ไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ ได้แก่ ท่า Lunge ท่า Squat และท่า Dumbbell row เมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนท่าทางก็จะต้องทำการสับสวิตช์ที่ติดอยู่ที่กล่องก่อน การใช้ชุดออกกำลังกาย SPORTY-to-PERFECT นี้จะทำให้ผู้สวมใส่ชุดสามารถรับรู้ได้ว่า ท่าออกกำลังกายของตนถูกต้องหรือไม่ และสามารถปรับเปลี่ยนท่าทางของตนได้เมื่อท่าทางยังไม่ถูกต้อง

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลำดับ ไฟล์ ลิ้งค์
1 1. รูปแบบการเขียนรายงาน.pdf

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

UploadImageUploadImage

ขนาดและแนวโน้มของตลาด
            ตลาดฟิตเนสในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาท (2558) ที่มา: บริษัท ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จำกัด และมีอัตราการเติบโตสูงถึง 10% ต่อปี โดยผู้ใช้มักจะคำนึงถึงประสิทธิภาพในการออกกำลังกายและความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก แต่ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปให้กับการจ้างเทรนเนอร์ก็มีราคาสูงไม่น้อย ทำให้ผู้ใช้บริการฟิตเนสจำนวนมาก เลือกที่จะไม่จ้างเทรนเนอร์ ดังนั้น การสร้างชุดออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ จึงสามารถมาทดแทนการจ้างเทรนเนอร์ที่มีราคาสูงกว่าได้

ตลาดเป้าหมาย
            ตลาดเป้าหมายของชุดออกกำลังกายของเรา จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่ต้องการออกกำลังกายแบบ weight training เป็นหลัก ทั้งผู้ที่มีทักษะพื้นฐานเล็กน้อย ไปจนถึงผู้ที่ไม่ทราบถึงวิธีการออกกำลังกายแบบ weight training เลย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการจ้างเทรนเนอร์ แต่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้เนื่องจากราคาของเทรนเนอร์ที่สูงจนเกินไป


กลยุทธ์ทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis)
  • จุดแข็ง (Strength; S) (อธิบายลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ องค์กร การบริหารงาน ข้อได้เปรียบ เป็นต้น)
ผลิตภัณฑ์ทำให้ผู้สวมใส่สามารถออกกำลังกายด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งได้อย่างถูกต้อง สะดวก และไม่จำกัดสถานที่ในการออกกำลังกาย ด้วยราคาของสินค้าที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับการจ้างเทรนเนอร์ในฟิตเนส
  • จุดอ่อน (Weakness; W) ผลิตภัณฑ์มีท่าที่ให้เลือกออกกำลังกายอย่างจำกัด ทำให้สามารถออกกำลังกายได้ในบางท่าทางเท่านั้น และการเปลี่ยนท่าทางในการออกกำลังกายจำเป็นต้องกดสวิตช์เปลี่ยนท่าทุกครั้ง ทำให้การออกกำลังกายอาจไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
  • โอกาส (Opportunity; O) ในปัจจุบันมีการให้ความสนใจในการออกกำลังกายมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้ออกกำลังกายนั้นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเล่นเวทเทรนนิ่งในฟิตเนส แต่ค่าเทรนเนอร์นั้นมีราคาสูงจนเกินไป ทำให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ไม่สามารถเข้าถึงได้
  • อุปสรรค (Threats; T) ในปัจจุบันฟิตเนสมีการจัดคอร์สในการออกกำลังกาย ทำให้ราคาของเทรนเนอร์ลดลง ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเลือกที่จะจ้างเทรนเนอร์ เนื่องจากมีราคาที่ถูกลงและสามารถปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เหมาะตามสมรรถภาพทางกายในขณะนั้น
การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
         
ผลิตภัณฑ์จะถูกผลิตขึ้นในขนาดที่หลากหลาย ทำให้การใช้งานมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับร่างกายที่แตกต่างกันของลูกค้า และมีท่าทางการยกเวทที่หลากหลาย ผู้สวมใส่สามารถเลือกออกกำลังกายในส่วนต่าง ๆ และซื้อแพ็กเกจสำหรับท่ายกเวทอื่น ๆ ได้
           ราคาของผลิตภัณฑ์นั้นต่ำกว่าการจ้างเทรนเนอร์ในฟิตเนส เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว คือ ซื้อครั้งเดียวแต่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อีกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน รวมถึงสถานที่จำหน่ายที่มีให้เลือกทั้งทางออนไลน์ และร้านขายอุปกรณ์กีฬาทั่วไป ทำให้ผู้ใช้สินค้าสามารถซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว และยังมีบริการการหาค่า One Repetition Maximum (1rm) ก่อนการขาย การจัดตารางการออกกำลังกายตามความต้องการของลูกค้า และการให้คำปรึกษาเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสิทธิภาพอย่างเต็มที่จากการยกเวท
           นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถศึกษาการเล่นเวทที่ถูกต้องด้วยตนเองจากคลิปวิดิโอในเว็บไซต์ของบริษัทโดยนำรหัสผ่านที่ได้จากศูนย์การขายมาเข้าระบบในเว็บไซต์ และลูกค้ายังสามารถซื้อแพ็กเกจการออกกำลังกายเพิ่มเติมตามความต้องการนอกเหนือจาก 8 ท่าทางที่ถูกบันทึกมากับเครื่อง เช่น แพ็กเกจสร้างกล้ามเนื้อ และแพ็กเกจกระชับสัดส่วน เป็นต้น โดยนำเครื่องของผู้ใช้มาเพิ่มข้อมูลกับศูนย์การขายที่ใกล้ที่สุด
            นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการปล่อยให้เช่าในฟิตเนสต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ สามารถจ่ายได้ในราคาตามที่ใช้จริง และเป็นเสมือนการเสริมสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ต้องการทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้ออีกด้วย
 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 ท่าที่ 1 ท่า Lunge
2 ท่าที่ 2 ท่า Squat
3 ท่าที่ 3 ท่า Dumbbell row

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

          สำหรับชุดออกกำลังกาย SPORTY-to-PERFECT 1 ชุด จะประกอบด้วยกล่องควบคุม 2 กล่องติดที่เสื้อออกกำลังกายบริเวณต้นแขนและกางเกงออกกำลังกายบริเวณต้นขา ซึ่งภายในประกอบด้วย Accelerometer ไมโครคอนโทรลเลอร์ แบตเตอร์รี่ Li Po และมอเตอร์ไฟฟ้า ดังรูปที่ 2 และ Flex sensor ที่จะถูกติดที่เสื้อออกกำลังกายบริเวณกระดูกสันหลังและกางเกงออกกำลังกายบริเวณข้อเข่าโดยตรง

          Accelerometer ที่ถูกติดตั้งบริเวณต้นขาและต้นแขนจะทำหน้าที่วัดมุมองศาที่ส่วนที่ถูกติดตั้งทำเทียบกับระนาบพื้น และ Flex sensor ที่ถูกติดตั้งที่บริเวณกระดูกสันหลังและใต้ข้อเข่าจะทำหน้าที่วัดการโค้งงอของกระดูกสันหลังและข้อเข่า จากนั้นเซนเซอร์ทั้ง 2 ตัวนี้จะส่งข้อมูลไปประมวลผลในไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ถูกเขียนโปรแกรมไว้ให้เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์กับฐานข้อมูลท่าทางการยกเวทที่ถูกต้องว่าตรงกันหรือไม่ แล้วจึงส่งสัญญาณให้มอเตอร์สั่นแจ้งเตือนเมื่อท่าทางการยกเวทของผู้สวมใส่ในท่านั้น ๆ ถูกต้องแล้ว ให้ผู้สวมใส่เปลี่ยนท่าทางได้ ซึ่งหากมอเตอร์ไม่สั่นจะทำให้ผู้สวมใส่รับรู้ได้ว่าท่าออกกำลังกายของตนยังไม่ถูกต้องและต้องปรับเปลี่ยนท่าทางของตนจนกว่ามอเตอร์จะสั่น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

-

ระยะเวลาในการพัฒนา

1 ปี

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 ออกแบบชิ้นงานเพื่อตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเวทเทรนนิ่งในราคาที่คนทั่วไปเอื้อมถึง
2 ติดต่อบริษัทพันธมิตรโดยเฉพาะบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอบถามและทำข้อตกลงเรื่องสเปคและราคาสินค้า
3 สร้าง prototype ของชิ้นงานและทำการประเมินสภาพการใช้งาน
4 คำนวณต้นทุนและประมาณกำไรที่คาดว่าจะได้
5 ติดต่อของบประมาณการดำเนินธุรกิจ
6 ติดต่อฟิตเนสสาขาต่างๆ เพื่อนำสินค้าปล่อยให้ลูกค้าเช่าและทดลองใช้
7 รับฟังกระแสตอบรับและนำมาพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
8 นำสินค้าออกจำหน่าย

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

17 กันยายน 2561

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2018

SPORTY-to-PERFECT: ชุดออกกำลังกายเพื่อการเล่นเวทอย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดออกกำลังกายที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อท่าทางการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่ง (ท่า Lunge ท่า Squat และท่า Dumbbell row) ของผู้สวมใส่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved