ชื่อเจ้าของโครงการ Pawntip Tongurai

เบอร์โทร -

E-mail -

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

Wisebell นวัตกรรมออกกำลังกายเพื่อการเพาะกายแบบ 5 in 1 ช่วยประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย เพียงอุปกรณ์เดียวสามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน โดยใช้หลักการเดียวกับดัมเบล บาร์เบล โฮมยิม และที่บีบมือ รวมถึงการวอร์มอัพโดยที่กระโดดเชือก เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและความสะดวกสบายแก่ผู้ต้องการเพาะกาย  
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลำดับ ไฟล์ ลิ้งค์
1 2. ข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ( แผนธุรกิจ ).docx
2 1. รูปแบบการเขียนรายงาน.doc

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

แนวคิดที่แตกต่างกันในด้านเทคโนโลยี
รายการ เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ
การใช้ท่าสร้างกล้ามเนื้อต่างๆ Home gym สปริงที่ติดกับตัวจับ
ที่ยกน้ำหนัก ดัมเบล ดัมเบลเปลี่ยนขนาดเป็นบาเบลได้
การอบอุ่นร่างกาย ที่กระโดดเชือก สามารถเก็บไว้ที่ด้ามจับของดัมเบลได้
 
 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเทคโนโลยี

 
4.  ข้อมูลด้านเทคโนโลยี
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต / เครื่องจักร / เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต / กำลังการผลิต (อธิบายลักษณะวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิต ทางเลือกของเทคโนโลยีการผลิตที่มีความเป็นไปได้ในโครงการ)
 
 
1. ออกแบบนวัตกรรม
  1.1 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม
  1.2 วาดภาพนวัตกรรมพอสังเขป
2. ประเมิณความเป็นไปได้ของนวัตกรรม
3. วางแผนการดำเนินการ
4. ประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรม
5. ประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

โครงการของเราอาจใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน อย่างเช่น เว็บไวต์ แอพพลิเคชั่น หรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับกลไกการผลิต
แผนภาพกระบวนการผลิตโดยสังเขป (Process Flow Diagram)

 
 
 
 
เอกสาร/งานวิจัยอ้างอิงทางวิชาการเกี่ยวกับโครงการ (พร้อมระบุหน่วยงาน)
1.          Spornosexual : โอกาสและกลยทุธก์ารตลาด  ภาควิชการตลาด คณะพาณิชศาสตรแ์ละ     การบัญชี    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สืบค้นข้อมูล :  11 กรกฎาคม 2561)
 
2.          สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). เข้าถึงได้จาก : https://www.scbeic.com/th/detail/product/1347
(สืบค้นข้อมูล :  11 กรกฎาคม 2561)
 
3.          มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. (2561).  เข้าถึงได้จาก : http://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.
(สืบค้นข้อมูล :  12 กรกฎาคม 2561)
 
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิบัตรเลขที่ ........................ ออกให้เมื่อวันที่ ................... เรื่อง ................................................................................
อนุสิทธิบัตรเลขที่ ................... ออกให้เมื่อวันที่ ................... เรื่อง ................................................................................
อยู่ระหว่างการยื่นขอ
    o สิทธิบัตร เลขที่คำขอ ......................... เมื่อวันที่ .................... เรื่อง ..................................................................
    o อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ .................... เมื่อวันที่ .................... เรื่อง ..................................................................
    þ ยังไม่ได้ดำเนินการ
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการตลาด
 
5.  ข้อมูลด้านตลาด
5.1 ขนาดและแนวโน้มของตลาด
(อธิบายแนวทางและทิศทางในการเติบโตของตลาดที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา)
           
            ปัจจุบันการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากท่ามกลางสภาพสังคมที่มีความเป็นเมืองมากขึ้น หนึ่งในรูปแบบการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมคือการออกกำลังกายใน “เพาะกาย” โดยจากแบบสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าสัดส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี ออกกำลังกายเพาะกาย เพิ่มขึ้นจาก 17% ในปี 2014 เป็น 30% ในปี 2018  ดังนั้นจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีตลาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆไตรมาส 
 
5.2 ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มคนที่ต้องการออกกำลังกายโดยการเพาะกาย  โดยมีอายุระหว่าง 15-45 ปี และมีฐานะทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง
5.3 ส่วนแบ่งทางการตลาด
(นำเสนอส่วนแบ่งของตลาดที่เราคาดว่าจะได้รับ และรายชื่อคู่แข่งที่สำคัญ รวมถึงแนวโน้มการแข่งขันของคู่แข่งรายใหม่)
………ในปัจจุบันมีคนที่ต้องการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตหรือนักลงทุนได้เริ่มให้ความสนใจในส่วนนี้  ซึ่งอาจทำให้มีบริษัทใหม่ๆที่ก่อตัวขึ้น จึงทำให้ตลาดมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น โดยคู่แข่งที่อาจเป็นไปได้ คือ บริษัทหรือกิจการที่มีสินค้าและบริการที่คล้ายกับโครงการของเรา
 
 
5.4 เงื่อนไขอุตสาหกรรม (Industry Condition) (ถ้ามี)
(นำเสนอเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของอุตสาหกรรมมีผลต่อธุรกิจ เช่น กฎข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรฐานต่างๆ ที่ต้องมี)
 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านธุรกิจ
 
6.  กลยุทธ์ทางธุรกิจ
6.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis)
จุดแข็ง (Strength; S) (อธิบายลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ องค์กร การบริหารงาน ข้อได้เปรียบ เป็นต้น)
            อุปกรณ์ออกกำลังกายแบบ 4 in 1 สำหรับผู้ที่ต้องการเพาะกายและสร้างกล้ามเนื้อแต่มีงบและพื้นที่จำกัด โดยนำโฮมยิม บาร์เบล ดัมเบล และเชือกกระโดดมารวมอยู่ในอุปกรณ์เดียวกัน
จุดอ่อน (Weakness; W) (อธิบายลักษณะที่เป็นข้อจำกัด ที่ทำให้ธุรกิจเสียเปรียบด้านการแข่งขัน เป็นต้น)
            อาจมีบางท่าออกกำลังกายที่ไม่สามารถใช้ได้
โอกาส (Opportunity; O) (อธิบายปัจจัยภายนอกที่ช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เป็นต้น)
            การทำสื่อออกสู่สาธารณชนที่ดี  การมี sponser ชื่อดังสนับสนุน
อุปสรรค (Threats; T) (อธิบายปัจจัยภายนอกที่ขัดขว้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เป็นต้น)
         คุณภาพด้านการผลิตสินค้า 
6.2 การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
(ครอบคลุมในด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางจัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย (Promotion))
………ผลิตภณฑ์ที่เพิ่มความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่าย พื้นที่ และเวลา โดยจะมีราคาเริ่มต้นที่ 5000 บาท เเละจัดจำหน่ายโดยตลาดออนไลน์ หรือโฆษนาทาง TV  และสินค้าของเราจะมีบริการซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอะไหล่ฟรี หรืออาจจัดการลดราคา
 
6.3 แหล่งวัตถุดิบ
(รายละเอียดของวัตถุดิบ  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และสัดส่วนการใช้วัตถุดิบ)
เหล็ก  โรงกึง  ใช้ทำด้ามจับ
ที่กระโดดเชือก  ใช้ที่กระโดดเชือกทั่วไป
สปริง  โรงงาน  ใช้ประยุกต์กับการเล่นท่าออกกำลังกาย
สกรูว  โรงกึง  ใช้ในการยึดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
ลูกน้ำหนัก  โรงกึง
 
 
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านการเงิน
 
 
 
 
7.  ข้อมูลด้านการเงิน
7.1 ความสามารถในการลงทุน
 (มองภาพในอนาคต ถ้าโครงการประสบความสำเร็จในการผลิตและการทดลองจำหน่าย จะมีการวางแผนการลงทุนต่อไปอย่างไร)
            ขยายกิจการโดยการสร้างโรงงานผลิตขึ้นเอง  ทำรายการเกี่ยวกับกิจการผ่านทางช่องโทรทัศน์  ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
  (หน่วย: ล้านบาท)
 
รายการแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุน รวม
ส่วนของเจ้าของ สถาบันการเงิน
1. สินทรัพย์ถาวร      
    1.1 ที่ดิน      
    1.2 อาคาร      
    1.3 เครื่องจักร      
    1.4 อื่นๆ      
รวมสินทรัพย์ถาวร      
2. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน      
รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน      
3. เงินทุนหมุนเวียน      
รวมเงินทุนหมุนเวียน      
อัตราส่วนเงินลงทุนเจ้าของ/เงินกู้      
 
 
 
 
7.2 แผนทางการเงิน (Financial Plan)
สมมุติฐานของโครงการ
(อธิบายรายได้จาการขาย และต้นทุนการผลิต เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าบริหาร ค่าน้ำ-ค่าไฟ ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง หรือค่าอื่นๆ)
- รายได้จาการขาย (สินค้าหรือบริการ ในส่วนของในโครงการนวัตกรรมเท่านั้น) 
            สินค้าหรือบริการ   
อัตราการเติบโตเฉลี่ย (%)
 
 
 
- ต้นทุนการผลิต
ค่าวัตถุดิบ
-4000 บาท
            ค่าแรงงาน
                        -
            ค่าบริหาร
                        500 บาท
            ค่าน้ำ-ค่าไฟ
                        -
            ค่าบรรจุภุัณฑ์
-500 บาท
            ค่าขนส่ง
                        30-70 บาท
            อื่นๆ 
สรุปต้นทุนการผลิต...........5030-5070................................ ต่อจำนวนผลิต ..............1.……………. หน่วย 
อัตราการเพิ่มขึ้น (%)
 
ประมาณการกำไรขาดทุน (Income Statement)
รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
รายได้          
รายได้จากการขาย          
ต้นทุนการผลิต          
กำไรขั้นต้น          
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร          
ค่าเสื่อมราคา          
กำไรจากการดำเนินงาน          
ดอกเบี้ยจ่าย          
กำไรก่อนหักภาษี          
ภาษี          
กำไรสุทธิ (บาท)          
กำไรสะสมต้นงวด          
กำไรสะสมปลายงวด          
 
8. งบประมาณโครงการ

                                                                                                                       (หน่วย: บาท)
 
รายการที่ใช้ไปของเงินงบประมาณ
แหล่งที่มาของเงินทุน  
รวม
ส่วนของ
ผู้เสนอโครงการ
สนช./
หรือสถาบันการเงิน
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  1400 1350 2750
1.1 ด้ามจับ 700 700 1400
1.2 ลูกน้ำหนัก 500 500 1000
1.3 สปริง 200 150 350
2. ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน 1600 900 2500
2.1 ค่าแรงงานการผลิต 1000 500 1500
2.2 ค่าติดต่อประสานงาน 500 300 800
2.3 ค่าขนส่ง 100 100 200
อัตราส่วนเงินโครงการ
ของ ผู้เสนอโครงการ / สนช.
2 1.5 5250
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลอื่นๆ
 
9.  แผนการดำเนินงานของโครงการ
แผนการทำงานในระยะเวลา ............1........... ปี
 
รายละเอียดการดำเนินงาน เดือน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.ออกแบบนวัตกรรม
 
                       
2.ประเมิณความเป็นไปได้ของนวัตกรรม                        
3.วางแผนการดำเนินการ                        
4.ประดิษฐ์ชิ้นงานนวัตกรรม                        
5.ประเมิณความพึงพอใจของผู้ใช้งาน                        
 
 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

มี

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Biceps
2 การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid , Wrist , Trapezius
3 การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid , Wrist
4 การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid
5 การออกกำลังกายโดยกล้ามเนื้อส่วนที่ได้คือ Detoid , Wrist
6 การทดลองบาเบล
7 การทดลองดัมเบล

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

พัฒนาให้มีที่บีบมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้ที่กระโดดเชือกไร้สาย เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น
ปรับลูกน้ำหนักได้หลากหลาย
มีเเพ็กเกจที่สะดวกสบายในการพกพา

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 - ตุลาคม พ.ศ. 2561

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 สร้างนวัตกรรม Wisebell model 1.0 Prototype 1
2 สร้างนวัตกรรม Wisebell model 2.0 Prototype 1
3 พัฒนานวัตกรรม Wisebell model 2.0 Prototype 1
4 สร้างนวัตกรรม Wisebell จริง พร้อมวางขาย

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

13 กันยายน 2561

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

โดยจากแบบสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าสัดส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี ออกกำลังกายฟิตเนส เพิ่มขึ้นจาก 17% ในปี 2014 เป็น 30% ในปี 2018

ปัญหาที่พบ

นวัตกรรมมีขนาดใหญ่และหนัก อาจจะทำให้พกพาไม่สะดวกสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งเริ่มเพาะกาย

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

พัฒนาให้พกพาง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Thailand Innovation Awards 2018

Wisebell

นวัตกรรมออกกำลังกายเพื่อการเพาะกายแบบ 5 in 1 โดยมีหลักการทางฟิสิกส์รองรับ

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved