ชื่อเจ้าของโครงการ ศิริ เอียดตรง

เบอร์โทร 0872992916

E-mail siri.eadtrong@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

Circle Exercise เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ประดิษฐ์มาจากแผ่นเหล็กสปริง  นำมาม้วนเป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร  มีที่จับ 2 จุดตรงเส้นรอบวงของอุปกรณ์ สำหรับใช้มือจับเพื่อออกกำลังกาย

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

ทำสื่อโฆษณา เผยแพร่ผ่านสื่อSocial media และ Webside

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

โรงเรียนร่มเกล้า

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

มี

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

โรงเรียนร่มเกล้า

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

19 กันยายน 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2019

Circle Exercise

Circle Exercise เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ประดิษฐ์มาจากแผ่นเหล็กสปริง นำมาม้วนเป็นรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 60 เซนติเมตร มีที่จับ 2 จุดตรงเส้นรอบวงของอุปกรณ์ สำหรับใช้มือจับเพื่อออกกำลังกาย

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved