ชื่อเจ้าของโครงการ อภิชาติ เบะกิ

เบอร์โทร 0945106611

E-mail varangkana.prachakasem@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

แพลตฟอร์ม RUNNING POINT สามารถใช้งานเป็นแอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเป็นฟีเจอร์หนึ่งใน Smart device ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านการทำกิจกรรมทางกายที่ส่งผลต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรค ความเจ็บป่วยต่าง ๆ และการใช้เทคโนโลยีในแพลตฟอร์ม เช่น Visual Run , Wallet , Block chain , Application on IOS & Android เป็นต้น ทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ง่าย วางใจในการให้-รับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเบื้องต้นและเกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน (User Experience)

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

การกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน TOWS(Matrix)
1. SO กลยุทธ์เชิงรุก ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านผู้สนับสนุนและร้านค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มให้ลูกค้าเข้าถึงมากขึ้น
2. WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดทำแพลตฟอร์มและดูแลระบบการทำงาน
3. ST กลยุทธ์ป้องกัน ใช้ความใหม่และน่าสนใจของแพลตฟอร์มเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้งาน
4. WT กลยุทธ์เชิงรับ ดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มให้เสร็จเพื่อเข้าถึงลูกค้าและครองส่วนแบ่งของตลาดให้คงที่

แแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคต
1.ทำให้แพลตฟอร์มป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านการใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า ที่เป็นผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมีการการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
2.ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน กลุ่มธุรกิจและร้านค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับ อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา ฟิตเนส 


 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการอยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

มีผลการทดสอบโครงการ

อยู่ในระหว่างทดสอบชิ้นงาน

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน
1 มีการวางแผนและสรุปผลออกมาเป็นตัวงาน Running Point
2 กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยกำหนดเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง
3 กำหนดกิจกรรมทางกายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มช่วงวัยของผู้ใช้งาน
4 เจาะหากลุ่มpartner ทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ร้านเสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา โรงพยาบาล ร่วมไปถึงหน่วยทั้งทางภาครัฐและเอกชน (สสส.)
5 คัดเลือกสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งาน
6 จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจเพื่อให้เกิดความชัดเจนของผลงาน
7 นำผลงานให้ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งาน
8 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

20 พฤษภาคม 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

-

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

-

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

ปัญหาที่พบ

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

Thailand Innovation Awards 2019

RUUNING POINT

แพลตฟอร์มที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยเกิดแรงจูงใจในการหันมาทำกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพกายและจิตที่ดี รวมทั้งยังได้สิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved