ชื่อเจ้าของโครงการ นายณรงค์ศักดิ์ บัวงาม

เบอร์โทร 0990211393

E-mail fora682@gmail.com

รายละเอียดโครงการ

Step 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของผลงาน และความเป็นนวัตกรรม

อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC
มีลักษณะการ ทำงานดังนี้
เมื่อทำาการปิดสวิทช์กุญแจเพื่อดับ เครื่องยนต์ ระบบล็อคต่างๆก็จะท าการล็อคระบบโดยอัตโนมัติ 
เมื่อระยะเวลาครบ 1 นาที หรือกดปุ่ม Lock ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบตัดพลัชเซอร์คอยล์และระบบไฟในรถจักรยานยนต์ไม่สามารถต่อระบบไฟตรงเพื่อที่จะสตาร์ทรถได้
กรณีรถจักรยานยนต์มีการสั่นสะเทือนจะมีเสียงสัญญาณ กันขโมยดังขึ้น
และแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนของเจ้าของรถ โดยสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้หลายเครื่อง แต่ต้องมี password (รหัสผ่าน Email ของเจ้าของรถเท่านั้น) โดยต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าแอพพลิเค ชัน เพื่อควบคุมระบบต่างๆ ในการกำหนดการท างานของระบบ
ในตัวอุปกรณ์มีระบบ GPS ที่ระบุ ตำแหน่งอยู่ในตัวรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้งาน
สามารถสั่งสตาร์ทรถจักรยานยนต์ผ่านสมาร์ทโฟนได้
สามารถควบคุมรถจักรยานยนต์ได้ในระยะไกล โดยสมาร์ทโฟนต้อง มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต สามารถ ตรวจเช็คผ่านสมาร์ทโฟนได้ว่ารถจักรยานยนต์มีความผิดปกติหรือไม่
ในกรณีท าการปลดล็อคเพื่อใช้งาน รถจักรยานยนต์จะมีขั้นตอนดังนี้ เพื่อเข้าสู่โหมดการใช้งานปกติจะต้องปลดล็อคผ่านสมาร์ทโฟน หรือ กดรหัสผ่าน ทางระบบ Manual Keypad ที่ติดตั้งไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ เพื่อปลดล็อคระบบต่างๆ จะท าให้รถจักรยานยนต์สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนั้นอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรม รถจักรยานยนต์ DTEC จึงสามารถตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของตัวรถจักรยานยนต์ ช่วยลดอัตรา การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ให้ลดลงได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานรถจักรยานยนต์ให้ มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก้าวสู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 และเป็น นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านความปลอกภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของประชาชนในสังคมได้อย่างยั่งยืน อย่างแท้จริง

เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)

ลำดับ ไฟล์ ลิ้งค์
1 รูปแบบการเขียนรายงานผลงานอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์-DTEC2.docx

แผนธุรกิจที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

ร่วมมือกับ บริษัทรถจักรยานยนต์ พัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์กับรถยนต์ เพื่อให้ได้ความปลอดภัยกับรถยนต์ในราคาถูกขึ้น
 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม,สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Step 2 ข้อมูลโครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

โครงการ (ระหว่างการพัฒนา) ปัจจุบัน

อื่นๆ กำลังพัฒนาเรื่อยๆ

มีผลการทดสอบโครงการ

มี

ผลการทดสอบ

ครั้งที่ รายละเอียด รูปภาพ
1 ทดสอบ1
2 ทดสอบ กับรถ
3 ทดสอบสัญญาณ

แผนธุรกิจ

Step 3 Biz Model Prototype

แนบภาพรูป

รายละเอียดข้อมูลการพัฒนาชิ้น

หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

ระยะเวลาในการพัฒนา

Step 4 การดำเนินงานต่อไปของโครงการ

ครั้งที่ การดำเนินงาน

Step 5 สิทธิบัตร

ผลิตชิ้นงานสู่ตลาดวันที่

17 กันยายน 2562

จดสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร เลขที่

ขายชิ้นงานแล้ว / จำนวน

จดบริษัท

Step 6 ผลงานปัจจุบัน

ปัจจุบันธุรกิจเป็งนอย่างไร

กำลังเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี 
มีการสร้างพาร์ทเนอร์ ได้แก่ วท.เดชอุดม แมกซ์เรซซิ่ง ประเทืองมอเตอร์

ปัญหาที่พบ

ต้นทุนสูง สัญญาณ และปัญหาบางส่วน

สิ่งที่ต้องการพัฒนาต่อ

แก้ไขปัญหาบัคต่างๆ เพิ่มให้เข้ากับรถยนต์ได้

Thailand Innovation Awards 2019

อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันกำรโจรกรรมรถจักรยานยนต์ DTEC ( DTEC GENIUS LOCK )

เป็นอุปกรณ์เพื่อสร้างความปลอดภัยให้รถจักรยานยนต์ของคุณ แม้คุณจะลืมกุญเเจไว้ ก็ไม่มีใครเอารถคุณไปได้

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved