Profile

ข้อมูลส่วนตัว

 

ข้อมูลส่วนตัว

ณัทกร เกษมสำราญ
25
ชาย
188/85 หมู่ 3 ถ.เสม็ด-อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
0868313084
syscyberdyne@gmail.com
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิศวกรรมศาสตร์
3.16
ประวัติการศึกษา 2011-2014 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลาออก) 2014-2018 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยบูรพา (นิสิตทุนเรียนดี) การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 1.) N. Kasamsumran, N. Chaimak and N. Wattanamongkhol,“Coral Propagation by High Power LEDs Lamp with Automatic Control System,” ICBB&ICCEMB 2016, 8-10 December 2016 Bangkok, Thailand. 2.) ณัทกร เกษมสำราญ, เวียงชัย คาระมาตย์, และนรรัตน์ วัฒนมงคล, “Measurement Instrument Data Health Tracking for Exercise by Bicycling,”งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) 3.) เวียงชัย คาระมาตย์, ณัทกร เกษมสำราญ, เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ, และนรรัตน์ วัฒนมงคล, “เครื่องตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณก๊ําซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตในขณะใช้ยานพาหนะ, งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) 4.) ณัทกร เกษมสำราญ, เวียงชัย คาระมาตย์, ปราการ ทัตติยกุล, และนรรัตน์ วัฒนมงคล, “โคมไฟแอลอีดี กำลังสูงสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด”, งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) ประวัติผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.) รางวัล Gold Prize (เหรียญทอง) 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva โดยรัฐบาลสวิสฯ (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) ณ Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2.) รางวัล Special Prize : JIPA Award สาขา Best invention of biotechnology มอบโดยตัวแทนจาก Japan Intellectual Property Association (JIPA) แห่งประเทศญี่ปุ่น และรางวัล Special Prize : Honor of Invention มอบโดยตัวแทนจาก Macao Innovation & Invention Association (MIIA) จากเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 3.) รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่และเงินรางวัล 40,000 บาท จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 4.) รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT (Internet of Things) ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รับเงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญทอง และโล่เกียรติยศจาก รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 5.) รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 17 รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 6.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 สาขาพลังงานทางเลือก จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 24-26 กันยายน พ.ศ.2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 7.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 กลุ่มเรื่องที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา 8.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปริญญาตรี พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากงานแสดงผลงานทางวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Innovation ๒๐๑๖) ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 9.) รางวัล Silver Award ร่วมแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรให้ความสนพระทัย และมีรับสั่งให้ “พัฒนาโคมไฟแอลอีดีฯ ให้มีประสิทธิภาพจนถึงที่สุดและนำไปแจกจ่ายตามสถานพยาบาลในถิ่นทุรกันดารห่างไกล”
 
ประวัติการศึกษา 2011-2014 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ลาออก) 2014-2018 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยบูรพา (นิสิตทุนเรียนดี) การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 1.) N. Kasamsumran, N. Chaimak and N. Wattanamongkhol,“Coral Propagation by High Power LEDs Lamp with Automatic Control System,” ICBB&ICCEMB 2016, 8-10 December 2016 Bangkok, Thailand. 2.) ณัทกร เกษมสำราญ, เวียงชัย คาระมาตย์, และนรรัตน์ วัฒนมงคล, “Measurement Instrument Data Health Tracking for Exercise by Bicycling,”งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) 3.) เวียงชัย คาระมาตย์, ณัทกร เกษมสำราญ, เชาวน์วัฒน์ เอื้อเฟื้อ, และนรรัตน์ วัฒนมงคล, “เครื่องตรวจวัดและแจ้งเตือนปริมาณก๊ําซคาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตในขณะใช้ยานพาหนะ, งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) 4.) ณัทกร เกษมสำราญ, เวียงชัย คาระมาตย์, ปราการ ทัตติยกุล, และนรรัตน์ วัฒนมงคล, “โคมไฟแอลอีดี กำลังสูงสำหรับรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด”, งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม”, สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association) ประวัติผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.) รางวัล Gold Prize (เหรียญทอง) 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva โดยรัฐบาลสวิสฯ (The Swiss Federal Government of the State, the City of Geneva) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO (The World Intellectual Property Organization) ณ Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 2.) รางวัล Special Prize : JIPA Award สาขา Best invention of biotechnology มอบโดยตัวแทนจาก Japan Intellectual Property Association (JIPA) แห่งประเทศญี่ปุ่น และรางวัล Special Prize : Honor of Invention มอบโดยตัวแทนจาก Macao Innovation & Invention Association (MIIA) จากเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จากงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 3.) รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่และเงินรางวัล 40,000 บาท จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2558 ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 4.) รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้าน IoT (Internet of Things) ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รับเงินรางวัล 20,000 บาท เหรียญทอง และโล่เกียรติยศจาก รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานมหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2017 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 5.) รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 17 รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท และการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 6.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ IC-HiEd 2014 สาขาพลังงานทางเลือก จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 24-26 กันยายน พ.ศ.2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 7.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 กลุ่มเรื่องที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการสาธารณสุข จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา 8.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับปริญญาตรี พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ จากงานแสดงผลงานทางวิชาการ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering Innovation ๒๐๑๖) ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 9.) รางวัล Silver Award ร่วมแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพา ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรให้ความสนพระทัย และมีรับสั่งให้ “พัฒนาโคมไฟแอลอีดีฯ ให้มีประสิทธิภาพจนถึงที่สุดและนำไปแจกจ่ายตามสถานพยาบาลในถิ่นทุรกันดารห่างไกล”

 

© 2018 NIA. All Rights Reserved