รายละเอียดโครงการ

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)

คุณค่าของโครงการ (Value Proposition)
UploadImage

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup)

ข้อมูลสนับสนุน (Information Backup) 
UploadImage

การใช้งาน (Application)

การใช้งาน

สถานะภาพโครงการและคู่แข่ง (Project status and Competition)

สถานะภาพโครงการและคู่แข่ง 

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

โครงการต้องการอะไร (Support needs)

อาหาร

ทดสอบB

นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เครื่องย้ำหัวท่อแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตหัวจรวดสมรรถนะสูงซึ่งประกอบด้วยชุดส่งท่อชิ้นงานแบบ 2 แกน ที่สามารถกำหนดระยะการเคลื่อนที่ ความเร็ว เพื่อป้อนท่อชิ้นงานเข้าสู่การบีบอัดด้วยระบบไฮโดรลิกที่สามารถควบคุมแรงบีบและระยะบีบ

ข้อเสนอแนะ

Validation code:

 
© 2018 NIA. All Rights Reserved